Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b e

ADVOCAAT

DER

NATIONAALE VRIJHEID^ . N°. iö.

VERVOLG DER AANMERKINGEN OVER DE SCHA* DELOOSSÏELLING TOT WELKE DE ORANJEREGENTEN VERPLIGT ZIJN.

ij hébbén in ons voorig hommer begonnen, om eenigé aanmerkingen op te geeven, rakende de middelen , om irt den nood onzer Financiën te voorzien door de fchavergo fruitig, diè wij met recht Van de hoofden en leden van het Ofanje-bewind te vorderen hebben»

En waarlijk, daar de belasting der 6. perCento door dé Patriotten , die door de gevolgen der Pruilifche omwenteling van 1787. reeds zo zeer vermagerd en verarmd waren, —■ daar die belasting door de Patriotten zoo wel als door de Oranje-Vrienden, die geduurende zeven of agt jaren zich, in alle voordeelige ampten, commisfien en bedieningen hebben kunnen verrijken, is moeten 'opgebragt worden, is het meer dan waarfchijnlijk, dat de eerstgemelde, in'evenreedigheid van hun vermogen veel meerder hebben betaalt, dan dé aanhangers van Oranje, die uit de lafheid en verregaande toegeevlijkheid, waarmede deeze Revolutie is begonnen, tot de zwakheid van het Patriottisch beduur beliooten, en zich geheel niet gehaast hebben, om hunne fchuldige pligt in dé geforceerde geldleening te kwijten.

Deeze Oranje-Hoofden zullen veel liever géiden hebben verzameld en bewaard tot tijd en wijle dat onze fraaije ExStadhöuder dezelve eens noodig mochte hebben om eeneCon<ra-revolutie te bewerksn»

K Heeft

Sluiten