Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «5 5

|éf het voorig beduur gefungeerd, ofte aandeel in de: Regee*

ring hebben gehad, tot fchavergoeding gehcmfcth jWtfgj zij dezelve notoir bekend zijn geweest voor de ïanuarii 1795. of wel door. behoorlijk protest in de Registers Smt en S tad , hunne a fkeuring aan den dag gelegd te hebben van die geweldig maatregelen, die den tegenwoordigcn: rampzaligen toeitand" van ons Vaderland ten gevolge geuadhebben.

Nu komt de groote vraag , hoe is die fchavergoeding uitvoer! ijk ? Wij' andwoorden, dat dezelve ons zeer eenvoudig toefchijnt, en op gronden van billijkheid gebouwd te kunaen worden.

Zie hier onze gedachten !

' De omwenteling van 1787. U door de Pruisfifche bajonetten daatgéfteït; Deeze kwamen in het land , door middel der binnenlandlche verRandhouding. Onze Gelderfche hondgeuooten zettedeu , met openlijke verkrachting van de Unie van Utrecht, hunne Frontier-Steden-voor dezelve open, en gaven hen allen nooddruft, en ververfchingen.

De wettig aangelichte Regeeringen wierden afgezet, veele mishandeld, fommige geplunderd en weggejaagd, üe goede Bur-eenieri wierden ontwapend , en hunne geweeren gewelddadig afgenooméh, veele zelfs na Wezel gevoerd; eindelijk véele "oede Ingezetenen zo in de Steden als ten platten lande moesten hunne Vaderlandsliefde met het verlies van. hunne goederen , van hunne vrijheid , en van hun keven boeten.

liet waren dus , over het algemeen, zeer laage en verach-' telijkc zielen, die zich, door de Commisfarisfeu van mijnHeer'de Prins, op eene feitelijke wijze in de Regcenng en op het kusfen lieten plaatfen.

Wij zeggen , over het algemeen, om dat wij eenige weinige oude'Regenten kennen en eerbiedigen, die door edeler grondbeginfels gedreeven , met weerzin na Februari] in de

Regeerinff zijn gebleeven, voornamenlijk om hunne Burgerijen , zoo veel mogelijk, voor de Oranje vervolging te behoeden !

Dan, deeze weinige zijn gering in getale; zij zijn ten volK 3 Ien

Sluiten