Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT. vu

„ ve vleien, in dit werkje een nieuw blyk vinden „ van die gevoelens, welke my bezielen; zy zyn alle, „ zonder uitzondering, aan den luister en aan den ,, welvaard van' myn Vaderland toegewyd, en het is „ in de zuiverheid van die gevoelens , dat ik geenzins „ huiverig zal zyn, om thans tc hei-haaien, het geeri „ ik in den loop van myn werkje reeds hebbe gezegd. „ Terwyl ik het zelve ontwierp, wasmyne zielzeer vreemd van alle gevoel van eer- of ftaatzugt, en ei„ genbelang. Ik heb alles tot myne rust toe „ aan myn Vaderland opgeofferd; want, wel verre van ,, ambten, of eeretytels te begceren, is het de rust, ,, waar aan ik het overige myner dagen zoude toer wyen. Het is in de afzondering, dat het my ge> noeglyk en noodwendig zoude zyn, om het einde », van een leeven te flyten, het welk dc lotgevallen der gevegten cn die der fiaatsömwentclingen gefpaarsj „ hebben; by aldien alle myncbehartigingen niet meer„ der aan het Vaderland , dan aan my zelf behoorden; „ het Vaderland zal my dan — Ik herhaale thans , het „ geenmy vergund werd (den 10 Juny 1796) in dj „ cerfte Nationale Vergadering, by gelegenheid m}'ner „ beëediging als Generaal-Major, te uiten — altyd be-

„ reid

Sluiten