Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X t2 x

Dan, daar ik hier het getuigenis van eenen zo bevoegden rechter, als de Hertog van Brunswyk is, aanvoere, hoop ik, dat men my niet befchuldigen zal, dat ik my zeiven eene lofrede houde •, want, wanneer een burger bevel bekomen heeft, om zyn Vaderland te verdedigen , behoort het hem tevens vry te ftaan , om aan te toonen, dat hy niets verzuimd hebbe , om zyne Medeburgeren voor een vyandelyken inval te beveiligen, en aan het vertrouwen te beantwoorden, het welk men in hem ftelde. Dit is diens volgends eene verantwoording , welke iedere openbaare ambtenaar, zo wel aan zyn Vaderland , als aan zich zeiven , verfchuldigd is.

Doch, daar ik door een gedrag, het welk met mynen pligt ten vollen overëenftemde, myne eer en goeden naam tegen alle aanvallen van haat en laster beveiligde, werd egter myn hart niet te min zeer diep gegriefd, met opzigt tot die betrekkingen, welke aan het zelve het dierbaarste waren. De eigendommen myner familie werden, ten tyde van den inmarsch der Pruisfifche trocpes, verwoest; myn Vader werd met de gevangenis bedreigd,

en

„ altyd in hem gevonden hebbe. " Dit getuigenis had

de Generaal, buiten myn weten, van my gegeven, en twee, of drie dagen na dat het voorftel , waar in het zelve vervat was, ware ingediend, had hy de goedheid, my het boven-

ftaande extract, met zyne eigen hand gefchreven, . geJyk

het nog onder my berust, en door elk een, die het mogt

verlangen , kan gezien worden, ter hand te ftellen.

Dit getuigenis was voor my des te vleiender, wyl ik toen reeds twee jaaren onder de byzondere bevelen van gezegden Chef gediend had, en dezelve dus een genoegzaamen tyd in de gelegenheid was geweest, om myne kunde cn mynen yver te kunnen beöordeelen. NB. Alle de noten met (a, bznz.) getekend, zyn in de Franfche uitgaave niet geplaatst.

Sluiten