Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 13 X

en zelfs, by de aannadering der Franfche lcgermagten, onder het bevel van Dumouriez, in 1793» van zyne vryheid beroofd. Noch de ongemakken, waar mede de ouderdom gemeenelyk vergezeld gaat, noch een, leeven , het welk hy geheel en al aan het betragten der pligtcn van een goeden burger had toegewyd, noch zyn afgezonderde eenzaamheid, verre van alle ftaatsbelangen verwyderd , waren in ftaat, hem voor de woede der partyzugt in zekerheid te Hellen. Zyne liefda voor de Vryheid was bekend , en tevens zyn eerbied voor den gryzen ftaatsman , en de overige groote mannen van zyn Vaderland, die de dwingelandy van eenen Manrits cn Willem III naar het fchavot fleepte , terwyl de zelfde onmenfchelykheid en wraakzugt ook nu nog de huurelingen vau dien Stadhouder bezielden, wiens juk van nieuws door de Pruisfifche heirmagten op de halzen der bewooneren dezer gewesten gedrukt was.

Na alvoorens de grootfle opofferingen ter verdediging der Vryheid gedaan, en de treurige zekerheid verkregen te hebben, dat myne diensten voor myne Medeburgeren van geen het minste nut meer konden zyn, nam ik ten laatflen het befluit, om het Land te verlaten, waar ik het eerfte daglicht zag. Myne grondbeginfelen en kieschheid beletten het my beiden even zeer, om onder een Staats-beftier, met geweld en in weêrwil der meerderheid der Bataaffche Burgeren ingevoerd, te blyven. De Leden der Regecring van de toenmalige Provincie Holland, wien ik niet fchroomde, myne denkwyze in dit hagchelyk tydsgewrigt open te leggen, raadden my, dat ik naar Frankryk zoude vertrekken, en hadden zelfs boven dien de goedheid, my brieven

van

Sluiten