Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):.C -9 X

.deze jaarwedde enkel als een byvoegfel "torhct gewoone tractcment van eersten Capitain moest aangemerkt worden , en dat my dezelve werd toegedaan, ten einde my voor het verlies van een aanzienelyker inkomen,

het

fommigen wel wat langwylig zal toefchynen, als ook nog cenige volgende van minder uitgebreidheid, welke ik nog zal laten volgen; doch welke voor zeker waren agtcr wege gebleven, indien ik niet den hoogftcn prys op de goedkeuring en achting myner Landgenooten ftclde.en ik het dus, teneinde alle aanfpraak op dezelve te behouden , niet noodzaakelyk oordeelde, allen zodanigen laster, die men zo onverdiend, als in den hoogden graad valfchelyk cn op eene aller onëdelmoedigfte wyze, in myn eigen Vaderland tegen my heeft uitgeftrooid, geheel cn & te wederleggen, ea door bekende, inct dugtige bewyzen geftaafde waarheden met wortel en tak uit te rooien , en te vernietigen.

Dc rede, waarom ik my hier van de woorden cnuhlmoeAige wyze bedien , is, wyl ik vernomen heb, dat men al aanftonds na de omwenteling van 1795 , ter wyl ik nog in het binnenfte van Duitschlard krygsgevang^n, en dus buiten ftaat was, van my te verdedigen , alles, het geen flegts mogelyk ware , heeft aangewend, om my, door het verfpreiden van allerlei lastertaal, by de Bataafse Natie in een ongunstig daglicht te {tellen, en dit voor zeker met geen ander oogmerk, dan om my hier door uit den dienst van myn Vaderland te weeren, en, nadat ik de vryheid zoude erlangd hebben , om terug te komen, dus te doen verfteken blyven van dat gene, waar op ik, zo wel door myne voorigc diensten als gedane opofferingen, ja ik durve 'cr tevens by voegen, door mynen yver, om my op de wetenfehappeti, in myn vak verëischt, toe te leggen, myne' onder/inding en verkregen kundigheden, de onwederfprekelykfte aanfpraak erlangd had.

B a Ten

Sluiten