Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pligt had toege chenen, om my zelfs eene gunst toe te ftaan, waar om ik niet eens yerzogt had.

Het Regiment Royal Liegois , ftond onder het bevel van een Savoiiiard, een Schoonbroeder van den gewe¬

den was, aan den Raad van Staaten over te geven, naar Frankryk had medegenomen, en het is daarom, dat ik, in het midden latende, of ik, al was zulks al eens waar geweest, my dan nog meer aan eene zedclyke misdaad zou hebben fchuldig gemaakt, dan veelen der uitgeweken Bataven, die met de wapens in de vuist deze Republiek hebben helpen overwinnen geoordeeld heb decze aantyging, zy moge dan als

ftrafbaar, of fchuldeloos gehouden worden, op die wyze tc moeten wederleggen,alsik dit in hetbegin dezerNote gedaanheb.

Ook had men hier te Lande uitgeftrooid, dat ik my in Frankfort had laten verrasfehen en, in een fchanslopcr, dien ik — dit verdient wel opgemerkt te worden — niet eens bezat, ware gevangen genomen. — Dan , noch het geplengde bloed van eenen Prins van Hesfcn-Philipsthal, dat van een zo groot aantal andere Staf- en mindere Officieren, OnderOfficieren enGemeenen, die door de op myn bevel gedane verdediging voor dc poorten van Frankfort hunnen dood gevonden hebben, — noeh het gedenkteken, het welk wylen zyne Pruisfifche Majefteit, ter eere dier gefneuvelde Helden by een der poorten dier ftad heeft doen oprigten, •— noch de menigvuldige bcvoorderingen, en ordes-tekens, welke , zo door den evengciioemden Koning , als door den LandGraaf van Hesfen-Casfel, ter belooning der dapperheid , byhet innemen van Frankfort betoond , in derzelver legers gedaan, en uitgedeeld zyn, en welke tog in het oog van alle onzydigen , als zo vele blyken eencr onverfchrokken verdediging moete gelden, en in geheel Europa alëmme bekend zyn,

«och de loffelyke wyze, waar op in alleDuitfche dagbladen,

ec-

Sluiten