Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Cardinaal de Rohan geweest te zyn, was cindelyk dat van de konstgreepen der Priesters en Edelen geworden. Deze Prins-Bisfchop, wiens naam even zeer bevlekt was, als zyne geldmiddelen zich in een ellendigen toeftand bevonden, deed eene pooging , om beide fe'herftcllen, door dc voormaalige Provincie van den Elfas aan dc woelingen en verftandhoudingen der faftmverbonden Mogendheden te verkopen. Zyn tytel van Ryks-vorst, cn zyne hoedanigheid van Bisfchop en Cardinaal maakten hem dit ten uiterften gemakkelyk , cn men kan niet ontkennen , dat de gezegde Cardinaal fteeds met de grootfle ftandvastigheid, tot dat einde, van alle mogelyke middelen gebruik gemaakt heeft, die hem het bygeloof, de vooröordeelen , en het over fchot van verbaazende rykdommcn , die hy te vooren bezat, aan den rechter boord des Rhyns aanboden.

De tc^enömwcntelaaren ligtten in de ftreeken van Saveme openlyk het mom af, en de wederfpannige

Pries-

Wy Ondergcteekenden verklaarcn, dat het bovenftaande, door den Heer van Helden opgetekend, waarheid is, en wy ons daar by tegenwoordig hebben bevonden.

Schlëftadt den 16 July 1791. (geteekend)

de sames , Lieutenant Colonel. de eeauregard , Capitaine. jean melcihor collenel, dit fontet, Capitaine. demarco, Lt. Adjudant Major. langeron, Quartiermaitre Treforier. decarte*et, Adjudant Major, de ring-ler, Capitaine. d'attignv, Capitaine. — ö connel, Capitaine. de bardeliere, Lieutenant. de saintamant, Capitaine. de resteigne , Lieutenant, allen van het loifte Regiment Infanterie.

Sluiten