Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 32 X

Dan , tot ongeluk voor de Franfche legers, bekwam de Generaal Custine , die tot nu toe als Lieutenant Generaal, doch zonder eene vaste beftemming, gediend had, thans bevel, om'zich by het leger van den Rhyn te vervoegen, en ftond op het punt, om, door de benoeming van den Marfchalk Luckner, tot Opperbevelhebber des legers van het Noorden, dat van het leger van den Rhyn te bekomen. — Deze gebeurenis verfpreidde dc grootfte verbaasdheid en eene algemeene neêrflagtighcid, vooral onder de Officieren , die in America gediend hadden, en geenszins vergeten waren, hoe deze Generaal zich geduurende dien oorlog gedragen had. Het grootfte gedeelte der Officieren des legers van den Rhyn liet reeds by voorraad een onöverwinnelyken afkeer blyken , om onder eenen Chef te dienen , dien zy overluid bcfchuldigdcn , van zeer aan het geld gehegt te zyn, doch weinig prys op het verwerven van roem te ftellen. Zelfs waagden het verfcheiden Chefs, die tot nu toe een onvermoeiëlyken yver voor den dienst getoond hadden , aan den Minister van oorlog te fchryven, dat de eer het hun niet toe liet, onder zodanig een Generaal tc dienen, en dat zy den zelfden dag, wanneer hy het opperbevel over het leger des Rhyns mogt bekomen, hunne posten zouden nedcrleggcn. Buiten twyffel was het, ten einde verfcheiden Hoofd-Officieren, wier bekwaamheden , moed en yver even zeer van het uiterfte belang waren, niet buiten dienst te ftellen, dat de Minister van Oorlog de benoeming van den Generaal Custine deed opfchorten, en de Generaal Biron tot Opperbevelhebber van het leger van den Rhyn aanftel■de. Deze werd met blydfchap by het zelve ontvangen,

Sluiten