Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem, dat hy zegge. Geene hoe genaamde bedenkingen 1 van hoe veel gewigt zy anders ook zouden mogen zyn, moeten hem het oog voor de rechtvaardigheid en waarheid doen fluiten. Hy is verpligt, zich geheel en al aan het Vaderland toe te wyen. Hy kan zich op de eer, welke hem wordt aangedaan , niet verhovaardigen, wyl zyn Vaderland hem dezelve eigenlyk niet verfchuldigd zy, naardien hy niets anders gedaan heeft, dan dat gene, waar toe hy verpligt was. Even weinig heeft hy reden, om zich verftoord te toonen, wanneer men hem iets afflaat, al ware het ook, dat dit op eene onbillyke wyze gefchiedde, wyl het niet aan hem fla.de beweegreden daar van te beöordeelen. Het Vaderland kan nooit, ten aanzien van een zyner Burgeren, onrecht hebben, dat is tc zeggen, dat het denzelven in geenen gevalle geoorloofd zy, zich over de onrechtvaardigheden , welke hem door het zelve worden aangedaan , te wreeken. — Het is daar mede , even als met het vaderlyk gezag over de Kinderen. Een Zoon behoort zynen Vader , wanneer hy misflagen begaat, te beklaagen •, doch hy mag daarom egter nimmer ophouden , hem tc gchoorzaamen, of te eerbieden.

In gevolge van deze grondbcginfelen , tragt een Patriot minder een deugdzaam man te fchynen •, dan, hy poogt het wezenlyk te zyn. Hy dingt naar geene posten •, doch het ftaat niet aan hem, de zodanige, waar toe het vertrouwen zyner Medeburgeren hem roept, van de hand te wyzen. Even als Amphiaraus fielt de Patriot geen Zinfpreuk op zyn fchild , want hy is verzekerd, dapper te zullen zyn, en hy bejaagt geen ydelcn roem met zyne dapperheid. Hy vergeeft de aangedane beledigingen, wyl zyne eerfte behoefte daar in beC 5 ftaf

Sluiten