Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 45 X

en zich geftadig aan een onbeperkte hebzugt en zedenloosheid overgeven! Hoe menig een , die zich thans beroemt, een martelaar der Vryheid tc wezen, zou zich niet welligt in het gevolg van den een , of anderen gevlngten Prins bevinden, zo hy Jlegts eenige gunst, of eene bediening van denzelven verworven had! Een ander weder heeft zeer veel gerugts gemaakt; doch. zynen goede naam volftrekt verloren , door de diensten , die hy bewees , even raadfelagtig te doen voorkomen , als de grondbeginfelen, die hy belydt, daar hy alle de onderfcheiden partyën in het geval fte!t,omop zynen behulpzame yver te rekenen , tcrwyl geene derzelve hem zyne achting , of vertrouwen fchenken kan ■, naardien men de deugd van zodanige wezens alleen naar de waarde van het goud berekent; men derzelver werkzaamheid, zo wel als derzclver rust, even zeer met gereed geld moet kopen , en 'er geen mom befta , het welk zy niet aannemen, om aan hunne hartstogten den ruimen teugel te vieren; want dergelyke menfchen — en ongelukkiglyk vindt men 'er van dien aart by elke Natie — zyn in ftaat, alles te dulden, uitgezonderd den klem der wetten en de zugt tot orde.

De Generaal O'ftine, wiens karakter ik niet verder zal behoeven te fchetfen, handelde in den beginne met vry veel gemaatigdheid; doch zyne eigenzinnige en oplopende geaartheid bekwam weldra weder de overhand. Hy maakte verfcheiden Officieren tenuiterften mitsnoegd, was de oorzaak van het dererteren van een groot aantal Soldatea , en- fcheen alleen daarom het bevel over het Leger te voeren, ten einde het zelve overluid verlangde, dat 'er een andere Generaal in zyn plaats benoemd werd. My in het byzonder maakte hy den

diens:

Sluiten