Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SK 4<5 X

dienst by den Staf zo moeiëlyk, en zo onaangenaam, dat het my onmogelyk werd, eenigen famenhang in myne verrigtingen te blyven houden; waut hy legde 'er zich op toe, om my bevelen te geven, die lynrecht tegen die gene aanliepen , die ik van den Minister van Oorlog ontvangen had, en ging zelfs in zyne fpoorbystere begrippen zo ver, dat hy my verbood, gezegden Minister eenig rapport te doen toekomen, hoewel ik tot dat einde een ftelüg bevel van den Uitvoerenden Raad ontvangen had.-

Doch vooral gaf my de volgende gebeurenis nog boven dien de gegrondfie reden, om dc oogmerken, of voor het minst dc goede gezindheid van den Generaal Custine te verdenken. Hy bekwam bevel, om van het Leger van den Rhyn naar dat van het Centrum een aanzienelyk detachement af tc zenden, cn men zal aanftonds gevoelen , van welk een ongemeen gewigt dit was, wanneer men zich flcgts herinnert, dat dit Leger van het Centrum beftemd was , om dat der Pruisfen en verdere Trocpes der fasmverbonden Mogendheden, over de vlakte van het gewezen Champagne verfprcid, tegen te houden. Nu gebood Custine, dat vier Bataillons Nationale Volontairen der Iaatflc Iigting, alsook het 4de 5de en 6de van den Neder - Rhyn, en het 8fte van de Haute Saöne, die noch geoefend, noch gekleed waren , en geene andere wapens, dan pieken hadden, daar henen zouden vertrekken. Het was te vergeefs, dat ik hem onder het oog bragt, van hoe weinig nut zodanig eene verfterking voor een Leger zoude zyn, het welk zich in het gezigt des vyands bevond. Dit diende tot niets anders, dan , om Custine nog onverzettclyker by zyn befluit te doen volharden.

Cc-

Sluiten