Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x 47 y-c

Gelukkig werden de Pruisfen te rug gedreven, en' hoewel de braave Generaal Keilerman flegts eene geringe magt onder zyn bevel had, zag hy zich egter genoodzaakt , om de aan hem gezonden Bataillons, naar het Leger van den Rhyn te rug te daen keeren, waar zy, door een even nutteloozen, als moeiëlyken togt geheel afgemat, weder aankwamen.

Van nu aan was het my onmogclyk, myne werkzaamheden by den Staf met eenige orde te vervolgen , en ik zag my gedwongen, om myns ondanks de flerkfle vertoogen aan den Generaal Biron te doen toekomen, ten einde by denzelven te bewerken, dat men my by een der andere Legers plaatfle. Hy deed my het bevel over de gewichtige Grens-vesting Landau aanbieden; dan verfcheiden bedenkingen, welke uit den aart zeiven der toenmaalige omilandigheden voordvloeiden, lieten my niet toe , dit aan te nemen. Ik gaf gehoor aan de dringende verzoeken van dien Generaal, en ging voord met den dienst by den Staf, waar te nemen, in weerwil der, by na onöverkomclyke, zwaarigheden, waar mede dc kwaade trouw en het perfonelyk karakter van den Generaal Custine denzelven deed gepaard gaan.

Weinige dagen daar na, verwittigde my de laatst gemelde Generaal, dat men my tot Marechal-de-Camp, — Generaal Major — zou benoemen,en daar ik juist niet veel geneigdheid toonde, om dezen post aan te nemen , voegde hy 'er by, dat de Minister van Oorlog voor zeker reeds over mynen tegenwoordigen post van Colonel Adjudant Generaal zou befchikt hebben , en dat, zo ik dien van Marechal-de-Camp dus niet aannam , ik in de termen des decreets der Wetgevende Vergadering zou vallen , waar by die Officieren, die hunnen

post

Sluiten