Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 50 X

hoop eii onverfchrokkenheid tegenwoordig waaren, ter hebben doen kennen.

De volgende week ftelde de Generaal Custine by zyn terug komst van Straatsburg my dc acte van Marchal de Camp ter hand. De tyds omftandigheden waren nu zo hagchelyk geworden, dat ik den ongemeenen weerzin y dien ik by my gevoelde , om onder een Legerhoofd te dienen, het welk geheel zyn Leger zo algemeen verachtte, en haatte, eindelyk deed zwygen. Dan, het was de nabyheid des vyünds alleen , die my kon ovcrhaalen , om den post van Chef des Stafs van het Leger aan de Lanter verder te bekleeden, tot eindelyk dc Generaal Custine tot het doen zyner onderneming tegen Spiers vertrok. Als toen gaf hy my het bevel dertroupes aan de even gemelde Rivier, endenabuurige cantonncmenten over.

Zo ooit zyne byzondere omftandigheden iemand recht konden geven , een afgezonderd leeven , verre van alle openbaare belangen tc verkiezen , waren het zonder tegenfpraak die, waar in ik my op dat tydftip bevond. De veelvuldige vermociënisfen , welke ik my had moeten getroosten , ten einde de volkomen ontbinding des Legers van den Rhyn te verhoeden, de Koorts, waar van ik reeds een geruimen tyd aangetast was, dc onvriendelyke en tevens raadfelagtige handclwyze van den Generaal Custine ten mynen opzigte — dit alles deed my naar eene rust verlangen , welke voor myn lighaamsgeftel even onöntbecrlyk was, als voor mynen geest. Dan, daar tegen oordeelde ik, dat het Vaderland van my het opofferen van alle byzondere belangen volftrekt vorderde , en aarzelde dus niet, deze aan het zelve toe tc wyen. Ik had nog onlangs een nieuw blyk ontvangen

van

Sluiten