Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 53 X

„ de Liniën van de Lanter volftrekt onverdeedigbaar ,, geworden zyn.

,, Ik ben 'er zeer ver af, van dus te denken, — ., hernam ik met eenige lcevendigheid. — In tcgen0, deel ben ik van gevoelen, dat men door middel van ,, eenige keerdammen , deze Linicn binnen korten tyd

zeer gedugt kan maaken. Men behoorde alsdan ,, dammen van ryswerk te maaken, gelyk men dit in „ Holland doet, en die op zulk eenen wyze te beklee.3, den, dat het water niet in Maat ware , dezelve te ,, ontginnen. Door dit middel zoude men het water 5, fteeds op een behoorclyke hoogte kunnen houden.

Ten einde dit een en ander te vervaardigen, eiscli ,, ik alleen de nodige werklieden, om het hout te hak3, ken, en gereed te maaken. Dit — ik herhaal het —

is het eenige middel , om dat gedeelte van den Elfas

volkomen in veiligheid,te ftellen , en de vyandelyke

Legers tc beletten, om ser in te dringen. " — Dan, wat ik ook zeggen mogt , omtrent de omftandigheden, waar in wy ons in het kort zouden bevinden, het behaagde Adam Philip Custine , dit alles met den naam van beuzelingen te beftempelen, en deze kwaadfprekende en fchraapzwgtige Generaal, die geftadig van niets meer ,* dan het ftraffen der Capitalisten van Frankfort, en het vermeesteren van geheel Duitschïand fprak, fcheen thans de grenzen van den Elfas ganfchelyk uit het oog verloren te hebben.

Ik heb deze aanmerkingen hier eenigzins in het breede opgegeven, ten einde te toonen, dat, fchoon ik geen geboren Fransehman was, ik egter niets verzuimde , het geen in myn vermogen ftond, om , tot het bevestigen van den roem der Franfche Legers en tot D 4 bc -r

Sluiten