Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X S9 X

het aanbreken van den dag te Frankfort te bevinden, ten einde het garnifoen aldaar af te losfen , en het bevel over die Stad op my tc nemen. Na aan deze bevelen ftiptelyk gehoorzaamd te hebben , deed ik myn rapport aan den Gensraal Cuftine, die niet konde nalaten , my zyn genoegen over de goede krygstugt, welke ik door de Troepes myner Colonne had doen in acht nemen , te betuigen.

Het is hier juist de plaats, om te zeggen , waarom ik het bevel over de Stad Frankfort aannam, na alvoorens dat van Landait te hebben van de hand gewezen.

Over het algemeen beöordeelen de menfehen de meeste dingen enkel in betrekking met andere, en het is om deze reden , dat de meeste daaden hun dan alleen goed fchynen, wanneer zy in een bepaalde betrekking met hun eigen byzonder belang ftaan. Deze uitfpraak is het, welke ieder een by voorkeur raadpleegt. De deugd , de billykheid, de fchoonheid — deze alle zyn even zeer aan dien regel, ons door den hoogmoed voorgefchreven, onderworpen. De mensch poogt zyne rechten , die genoegzaam altyd alleen in zyne grilligheid beftaan, zelfs tot de Godheid toe uit te ftrekken. Alle volken hebben aan hunne Goden de hartstogten en denkbeelden , die hen befiierea, toegefchreven; alle hebben zy de fchoonheid in die vormen gezogt, die hun in zekeren zin in het byzonder eigen waren. Dus willen het onze neigingen, welke fteeds door haare Hem de gezonde rede tot zwygcn brengen. De mensch plaatst zich gefiadig in het middenpunt der zedelyke cn naturclyk Wereld , cn doet alles, wat hem omgeeft, in dat middenpunt te famen lopen. Er wordt eeue onge-

mecne

Sluiten