Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 73 X

Van men te. Peru en te Mexico nog overblyffeler» aantreft, naar de nieuwe wereld begaven , om deze rede Peruianen of Mexicanen mogen genaamd worden. Boven dien vermengt de koophandel, even als dc dood, alle ftammen van het menschdom onder een, doet alle verfchil ganfehelyfc vcrdwynen, cn voert in alle ftanden die volmaakte gclykheid van rechten in, welke de hoogmoed vergeefs zou tragten te beftryden; want, zo deze da wcldaadcn, welke de koophandel ons aanbrengt, al eens voor een oogenblik met verfmaading mag befchouwen, is de zelve egter weldra genoodzaakt, daar van flat gene te ontleencn, het welk de weelde vordert, en dien vryen omloop van goederen en gereed» penningen te befchermen, zonder welken 'er geen koophandel kan beftaan ■, daar dit woord, in zyne waarc betekenis genomen, even zeer den algemcencnomloop van menfehen en zaaken uitdrukt. En deze aanmerking alleen geeft ten vollen de rede op, waarom *er geen koophandel van eenig wezenlyk aanbelang onder eene willekeurige heerfchappy, of onder den dwang van een uitfluitenden handel bloeien kan.

Een zo voordeelig gelegen ftad, als die van Frankfort, was door de natuur zelve beftemd , om dc ruiling van een groot gedeelte der voordbrcngfelen van Duitschland te bewerken. De rivier de Mat» voert haar de zelve als eene fchatting aan, terwyl dc Rhyn den uitvoer daar van gemakkelyk maakt, en daar tevens de ryke wynbergen, die dezen laatften vloed bezoomen, aan Frankfort een byzondcren tak van koophandel in volftrekten eigendom doen ten deelen vallen, verwierf dus deze ftad ook weldra een aanzien en rykdommen, die de zelve fpocdig in ftaat E 5 ftel-

Sluiten