Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den hoveling, maar die der oprechtheid is, en door een ongemeenen fmaak voor de Mufiek, den Schouwburg, voor letterkundige byëenkomften — in een woord,voor alle geoorloofdevermaaken, waarvan het genoegen enkel door bezadigde, wel beftierde harten en een verlicht, wel geoeffend verftand gevoeld en hoog gefchat wordt. De gemcene klasfe des volks van deze plaats gelykt die van alle andere groote fteden, doch geen onbillyke partyzugt kan dezelve ooit met dat gene vermengen, het welk men in den eigenlyken zin, dc Burgeren eener ftad,gewoon is te noemen. — Het zyn de Leden der Regeering, de wel gezetene Lieden, de Kooplieden, — een ftand die te Frankfort even achtenswaardig is, als dezelve zich aldaar door zyn algemeene werkzaamheid, nyverheid, en door geheel Europa bekende braafheid, doet eerbiedigen, die in de daad de Burgery van Frankfort yitmaaken, en die ftad zodanig een zedelyk voorkomen geven , het welk aan dezelve in het byzonder eigen is. Men moet dus in zyne gedagten van deze bevolking een getal van meer , dan zes duizend handwerkslieden, als fiagers knegts, timmerlieden enz. afzonderen, Deze zyn grooten deels Pruisfen , Hesfen, Hanovranen, en Sakfen, die onderdaanen der faSmverbondcn Mogendheden geboren, nog boven dien in de vyandelyke legers hunne broeders, bloedverwanten en vrienden hadden. Tevens bevat Frankfort nog eene volks-klasfe, welke aldaar geboren is; doch reeds meer maaien, door de handwerkslieden, waar van ik zo even fprak, onderfteund, den Senaat en der Municipaliteit dier plaats de wet heeft tragten voor je fchryyen,

Wan-

Sluiten