Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen. Deze troepes waren niet behoorelyk gekleed, er» flegts federd eenige dagen van dc noodige wapens voorzien. Ik geleidde tevens agt Compagniën van het Depot - Battaillon van het 82de Regiment Infanterie derwaards. Geheel myne Cavallerie beftond in zestig man, die volgends het getuigenis van derzelver Commandant zeiven, die my de lyst daar van te Frankfort overgaf, naauwelyks in ftaat waren , zich wel te paard te houden.

Hoewel de Generaal Custine eenige dagen zyn verblyf te Frankfort gehouden had , begon ik, overeenkomstig den pligt van eiken Generaal, of Commandant, met de vestingwerken dier ftad cn de middelen, ter verdediging derzelve, in oogenfehouw te nemen. Ik had my, ten dezen opzigte, op de voorzigtigheid van den Generaal en Chef kunnen verlaten , wyl deze de bewegingen en magt des vyands behoorde te kennen, even gelyk hem myn toeftand en magt ten vollen bekend waren. Ik oordeelde het egter , weinige dagen na myne aankomst, mynen pligt, hem voor te ftellen, om my van de ftad Hanau, welke men, in zekeren zin, als de hoofdftad van het Hesfifche kan aanmerken, en waar ik een genoegzamen voorraad van gefchut en krygsbehoeften zou gevonden hebben, meester te maken. De goede uitflag dezer onderneming fcheen my even zeker, als derzelver nuttigheid door de omftandigheden blykbaar bewezen was. Ik verzogt tot dit einde enkel eene geringe verfterking, en verzekerde hem, dat ik die plaats alsclan zou in zyne handen ftellen. Dan alles, wat hy my hier op deed antwoorden, was: — ,, Ik zal 'er „ welligt eens aan denken! "

Den

Sluiten