Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 81 ):(

Den 25 Novêmbér deedCustine geheel het Artillériepark, de Artilleristen en de krygsbehoeften , welke £ich nog aldaar bevonden, van Frankfort vertrekken. Zodanig een bèVel fcheen my zo zonderling, daf ik geloofde, dat het myn pligt was, hier tegen oogenblikkelyk vertoogén te doen, en aan Custine ohdér het oog te brengen, dat, zo hy het noodig oordeelde, da ftad Frankfort in zyne magt te houden, het volftrekt noodzaakelyk ware, dé bezetting te vèrfterken , en dezelve van gefchut tc Voorzien, in ftede Van dezelve van alle middelen ter verdediging te berooveh, en dus vier Bataillons Franfchen aan het dringendst gevaar bloot te ftellen, daar deze, in Weêrwil van da grootfte onverfchrokkenheid, niet in ftaat zouden zyn, aan de gedugte magt, welke de Koning van Pruisfen in het opperfte gedeelte van het Hesfifche by een getrokken had, het hoofd te bieden, indien deze Vorst goedvond, naar Frankfort voord te rukken.

Ten einde een denkbeeld van de magt te geven, Welke Custine in zodanig een tydsgewrigt ter mynef befchikking ftelde, zal het genoeg zyn, hier te zeggen , dat hy te Frankfort flegts twee ftukken gefchut van drie pond bals, een enkele caisfon of kruidwagen, en de weinige patronen agterliet, die het volk in zyne patroontasfen overig had van de twintig, welke ztti ieder man voor hun vertrek van JV~ei'sfemburg ert Landau Waren uitgedeeld. Op zulk eene wyze eert ftad van alle Artillerie tc ontblooten , is zeer voorzigtig gehandeld, wanneer men geen het minste voornemen heeft, om dezelve te verdedigendoch met welfc een naam moet men zulk eene handelwyze beftentpelen, wanneer meri een Commandant van Zodanig £ «en

Sluiten