Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 83 X

fterk, bevond zich flegts op een geringen afftand van die plaats; ik had noch gefchut, noch krygsbehoeften, noch Artilleristen; de Senaat had reeds een maand agtcr een volftrekt het overgeven van amunitic blyven weigeren, het gemeene volk dreigde in opftand te komen , en de oogmerken des vyands waren Custine tiog gefladig onbekend. Zo veele verfchillende reden, waar van reeds een enkele genoegzaam geweest ware , om my het onmogelyke van de uitvoering eens zodanigen maatregels aan te toonen, konden my egter niet te rug houden, om, voor zo veel het in myne magt was, de bevelen van myn Opperhoofd en

Generaal en Chef ten uitvoer te brengen.

Eene lydelyke gehoorzaamheid is tog de eerfte pligt van van den Militair, en zich dapper te gedragen, de tweede, wyl 'er geen leger, gevolgelyk geen ftaat, of Vaderland meer beftaan zoude , in dien een ondergefchikte Officier, van welk een rang hy ook wezen mogt, ftraffeloos de bevelen van zyn Chef naar welgevallen uitleggen, en denzelven dus eene volftrekte gehoorzaamheid weigeren kon.

Onverwyld begaf ik my naar Bergen, van waar Custine, zonder my hier van de minste kennis te geven, de troepes, welke aldaar gecantonneerd lagen, had doen te rug trekken. Ik nam dien post in oogenfehyn , en toen ik te Frankfort te rug- gekeerd was, gaf ik aanftonds aan een detachement Infanterie en eenige Ruiteren bevel, om derwaards te vertrekken; ik ftelde aan deze troepes de noodige inftructien ter hand, deed hier van terftond berigt aan Custine toekomen , en dit detachement bereikte BerF 3 Se»

Sluiten