Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 35 X

gen zonder eenige hoegenaemde hindernis te ontmoeten.

Des morgens van den 28 bekwam ik van den Generaal Custine bevel, om het Depot-bataillon van het 82fte regiment naar Ober-Urzel te doen aanrukken, en aanflonds gelastte ik den Commandant van het zelve, om zich ten fpoedigften tot zyn vertrek gereed te maaken.

Dit was het eenigfte Bataillon van linie, het welk ik onder myn bevel had, terwyl tevens het gedrag en de krygstugt, welke de Officieren en Onder - Officieren van dit voortreffelyk Corps by het zelve handhaafden, aan derzelver moed en beleid ten vollen beantwoordden. De Lieutenant Colonel van het zelve — de braave Du Rozel — nam den dienst van Commandant der plaats Waar. Men ziet dus, hoe zeer myne verdedigingsmiddelen en de bezetting van Frankfort door het vertrek van dit Bataillon verzwakt werd, en egter was het te midden van zodanige omftandigheden, dat Custine my gelastte, met geweld het gefchut aan de Magiftraat dier ftad te ontwringen, terwyl hy tevens, wel verre van my eenige flukken gefchut en een Bataillon ter verfterking te zenden-, gelyk hy my by zyn brief van den 27 beloofd had, de Franfche troepes, welke zich te Frankfort bevonden , meer, dan een vierde verminderde. Te vergeefs bragt ik hem onder bet oog, welk een nadeelige uitwerking het vertrek van dit Bataillon in allen opzichte zou te weeg brengen. Hy lloeg op deze billyke vertoogen geen den minsten acht.

Nu werd ik onderrigt, dat de post van Bergen, door een oneindig grooter magt aangetast ,

KYür

Sluiten