Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 88 ).(

hernieuwde hem myne gedane verzoeken, en gaf hem myn leedwezen te kennen, dat ik my ganfchelyk van Artillerie , en Cavallerie, ontbloot zag ,1 en myne magt in Infanterie tevens zo gering was, waar door ik my in de onmogelykheid bevond, om aan het verlangen te voldoen, het welk ik koesterde, ten einde, naamelyk den vyand uit den zo gewigtigen post van Bergen te verdryven, die thans door den zeiven bezet was.

Dan, naauwlyks had ik myn brief afgevaardigd, of ik ontving 'er een van den Generaal Custine, ( 8) waar in hy my van allerhande dingen fprak, uitgezonderd van de verfterking, waar om ik hem onöphoudelyk verzogt.

Deze zo ongemeene brief dwingt my , hier eenige aanmerkingen te maaken.

jidam Philip Custine gelastte my ten gelyken tyd, toebereidfelen te maaken , ten einde Frankfort te verdedigen, en die ftad te ontruimen ; hy beval my de grootfte emzigtigheid en gemaatigdheid, ten aanzien der bewooneren van Frankfort; gelastte my , hen te ontwapenen , het gefchut en verdere krygsbehoeften, die zich in het tuighuis aldaar bevonden, 'er met geweld uit te haaien, en alles te vuur en te zwaard te verwoesten, indien men zich fiegts durfde roeren. Deze fchrandere en heldhaftige maatregelen moesten op het oogenblik, dat de vyand zich voor Frankfort vertoonde, uitgevoerd worden; en in dit geval, dat is te zeggen, wanneer ik my ganfchelyk ingefloten zou bevinden, gebood Custine my, die plaats te ontruimen, en my met de bezetting naar Oppenheim te begeven. En om dit alles nog onuit-

YOC-

Sluiten