Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 9= X

Nu deed ik allarm (laan , en verdeelde myne magt oj> de volgende wys. —

Ik gaf bevel, om de bruggen op te halen, en de poorten te fluiten, terwyl ik de fleutels onder de Franfche Officieren , die aldaar de wagt hadden, liet berusten. Tevens gebood ik, dat de hoofd - poorten en derzelver bruggen niet zouden geopend, of nedergelaten worden, dan op een uitdrukkelyk bevel, ten dien einde door my te geven.

Aan de poort, welke op de brug over de Main gevonden wordt, plaatfte ik een wagt van vyftig man , en boven dien ftelde ik nog een Officier met dertig man aan de brug naar de zyde der flad , met bevel, om den toegang langs de rivier te beletten, ten einde voor te komen, dat geen vyandelyk detachement 'er onder door voer, en vervolgends landde.

De bezetting van Saxen - hoiifen werd aanzienelyfc door my verfierkt. Ik liet aldaar een Capitain van een der Bataillons Nationale Vrywilligers, een ouden krygsman, dien ik een man van doorzigt en moed oordeelde , ten einde te zorgen, dat de dienst aldaar met de grootfte naauwkeurigheid gefchiedde, en te gelyk, om op het gedrag der inwooncren dier groote voorftad, die men tegen ons poogde op te zetten, een waakend oog te houden. Op den afftand van honderd tot honderd vyftig toifes , of halve roeden, voor elke der poorten plaatfte ik piquetten Infanterie; gebood, dat men geftadig patrouilles in den omtrek der plaats zou doen, en behalven de rondes, waar toen ik reeds last gegeven had, gebood ik twee Hoofd - Officieren, om 'er by afwisfeling geduurende den nagt nog telkens

Sluiten