Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 05 X

aantogt tegen te houden. — Ik antwoordde hierop : —« it dat ik de ftad welke, my toevertrouwd was, tot het ui„ terfte zou verdedigen; dat zy door Franfche troepes „ bezet was, en dat de Generaal Custine zich flegts op „ een kleinen afftand van my bevond."

Hier op overhandigde de Lieutenant Colonel vatf Pellet, terwyl hy my van nieuws tot de overgaave drong, eene fchriftelyke opèisfching, (9.) waarop ik, insgelyks fchriftelyk, het volgende antwoordde. —

,, De ondergetekende, Marchal de Camp, commande„ rende de Franfche troepes te Frankfort, heeft do „ eer, op defommatie van den Generaal Graave van

Kalkreuth te antwoorden, dat hy een Fransch Bur„ gerzy •, dat debraave troepes, waar over hy het be„ vel heeft, insgelyks dien tytel voeren; dat zy de „ waarde daar van gevoelen •, datzy dit te zeer befeffen, „ omniet aan hunnen eed getrouw te zyn, en dat het „ Franfche leger zich niet verre van ons bevindt."

(was getekend^

VAN HELDE Nj

F RANKFORT

den 28 November 1792.

Het eerjle jaar van het Fransch Gemeene - best.

Terwyl ik den Lieutenant-Colonel van Pellet eenige ververfchingen had doen voordienen, ten einde daar door tyd te winnen, trad de zoon van den Generaal Custine in myne kamer, ik deelde hem de

ont-

Sluiten