Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 98 X

Custine my gezegd had, dat ik genoegzaam aan af-, ie zyden ingefloten was.

Men zal buiten twyf'el over het geen ik hier voornemens ben te doen volgen , even zeer verwonderd zyn , als ik dit zelve was, toen ik, een geruimen tyd na het innemen van Frankfort, daar van onderrigt werd, en, hoewel ik dit eerst na verloop van twee jaaren vernam , uit hoofde dat ik my genoodzaakt zag, zo lang krygsgevangen te blyven , vinde ik my egter gedwongen , het hier op te geven vooral, daar deze byzonderheid het raadfelagtige van het beleg van Frankfort en der bewegingen van het Pruisfisch leger ten vollen zal oplosfen.

Daar de onverwagte aankomst van den jongen Custine eenige verdenkingen by my had doen ontftaan, werden deze door de drangreden , waar van ik .my genoodzaakt zag te bedienen, om hem Frankfort te doen verlaten , nog aanmerkclyk verfterkt, en eindelyk veranderden zy in een volkomen zekerheid, zo dra ik de volgende daadzaak vernam. —

Na dat de jonge Custine zyne escorte te rug gezonden , en my berigt gegeven had, dat hy zig in veiligheid bevond , was hy terftond naar Frankfort te rug gekeerd •, 'er tusfehen elf en twaalf uuren in den nagt door een andere poort weder binnen gekomen; by Doctor Ehrmann afgeftapt, waar hy dien nagt heeft doorgebragt, en vervolgens den volgenden morgen met het aanbreken van den deg weder naar het hoofdkwartier van zyn Vader vertrokken.

Toen ik, na de vryheid bekomen te hebben, om

Op

Sluiten