Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)■•( ioó >.-c

•waar in de veiligheid eens legers cn de onvcrmydelyke jrtoodzaakelykheid het volftrekt vorderen, dat men dc bezittingen der bewooneren van een land , of eene vermeesterde ftad der vlammen overgevc; dc oorlog levert gewis dusdanige voorbeelden van verwoestingen op; doch zode Opperbevelhebber eens legers, die zich gedwongen ziet, tot dusdanige middelen zyn toevlugr tc nemen, alleen door dc eerite van alle wetten — die der noodzaakelykhejd, kan veröhtfchuldigd worden, zo zelfs in dusdanige omftandigheden 'cr geen Generaal gevonden wordt, die niet met yzing zulk een bevel tekent, wat naam verdient dan die gene, die dezelve in koelen btoede kan ten uitvoer brengen ? Aan welk een misdryf had ik my dan niet fchuldig gemaakt , zo ik de ftad Frankfort had tragten in brand te fteken, daar de Generaal Custine derzelve den' 2 November op eene zo plegtigc wyze een volledige Sauvegarde gegeven had! (12.) Nimmer, neen nimmer zal ik een oogenblik aarzelen , om de bevelen van cenChcf, of iemand, die in rang boven my is , ten uitvoer te brengen; ik ben ten vollen overtuigd , dat men eene onbepaalde gehoorzaamheid aan zynen Opperbevelhebber verfchuldigd zy, even gelyk elke burger op het naauwkeurigfte aan de wetten van zyn 'Vaderland moet gehoorzaamen; doch, wyl de Generaal Custine, ten zelfden tyde, dat hy my gebood, om de ftad Frankfort in brand te fteken , my egter de vryheid liet, om de wyze en den tyd daar toe zelve te verkiezen , ben ik blyde, en beroeme 'cr my zelfs op , dat ik die ftad voor zulle verfchrikkelyke rampen behoed heb — rampen, die de zaak der Vryheid, zonder eenig wezenlyknut voor het Fransch Gemeene-best, zouden

ont-

Sluiten