Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):C 108 ):<•

fan, teil einde'alle wanordes voor te komen. Men moet hier niet uit het oog verliezen, dat de jonge Custine zich dien nagt te Frankfort bevond.

Des morgens te half drie uuren verzogten twee leden yan den Senaat, my te fprckcn. Zy onderrichtten my, dat zy van den Generaal Kalkreuth kwamen-, dat dezelve hun verzekerd had, dat de Ibd voor geen aanval behoefde te vreezen, geduurende dien nagt; doch, dat hy hun niet konde belooven , dat deze niet voor den middag zou plaats grypen , wyl men de komst des Konings van Pruisfen tegen dien tyd vcrwagtte, en deze hier over beflisfen zou •, dat 'er zich op den weg naar Höchst geene vyandelyke troepes bevonden; dat, zo ik met myne bezetting wilde aftrekken , ik in mynen marsch naar het hoofdkwartier langs die zyde geen den minsten hinderpaal zou ontmoeten ; dat zy zich veroorloofden, my onder het oog te brengen, dat ik zeer .Wyzelyk en voorzigtig zoude handelen met zulk een party te kiezen, terwyl dezelve tevens van de uiterfte noodzaakelykheid was. Hier by gaven zy my te gelyk te kennen, zonder het rondelyk te zeggen, datzy door den Generaal Kalkreuth gemagtigd waren , om my zodanige openingen te doen , cn my verzekeringen van dien aart te geven. Verders voegden zy 'er by; dat eindelyk ook de ondergang, of het behoud hunner Had van myn befluit zou afhangen, gelyk mede het lot van eene menigte huisgezinnen.

Ik antwoordde dezen leden van den Senaat, dat niets van dit alles van my afhing; dat ik niets anders doen kon, dan de bevelen van myn Chef te gehoorzaamen ; dat de Generaal Custine een Officier met depêches aan den Pruisfifchen Generaal gezonden had , en ik de

be-

Sluiten