Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X ICQ X

bevelen wagtte, die my, in gevolge hier van, door den Generaal en Chef des legers van het Gemeene-best zouden gegeven worden.

Na my verzekerd te hebben, dat zy in de daad op Weg den Franfchen Officier ontmoet hadden, die naar den Generaal Kalkreuth was afgezonden , herhaalden de beiden Raaden van nieuws hun verzoek, dat ik der ftad Frankfort alle de yzelykheden van een beleg en de verwoestingen van een bombardement zou befpaaren; dan, alles, wat ik hun konde antwoordden, beftond hier in , dat ik mot het grootfte leedwezen tot dat uiterfte zou komen; doch , dat ik niets anders kon, cn vermogt te doen , dan aan de bevelen van myne fuperieuren tc gehoorzaamen, en geen ander gedrag kon houden, dan het welk myne verkleefdheid en trouw aan de belangen der Franfche Natie, myne ontvangene bevelen, myne ccr cn myne pligt my voorfchreven.

Zo men flegts een oogenblik omtrént het dubbelzinnige der bevelen, my door den Generaal en Chef Cus-> tine gegeven, het zenden van een zyner Officieren naaiden Pruisfifchen Generaal, het opfchortcn van den aanval op Frankfort door den laatst gemelden, het heimelyk binnenkomen van den jongen Custine aldaar, het verblyf van dien nagt, het welk hy'er hield, de' driften dc vuurigheid, waar mede dePruisfifcheLegcrhoofden, aanftonds na de verovering van Frankfort, geboden, dat men onderzoeken zou, of de zoon van den Generaal zich nog binnen die plaats bevond , de meer, dan trouwelooze raadgevingen van dien Adjudant-Generaal, die, daar hy geen hoe genaamden post had, en geenen dienst by het leger van zyn Vader deed , diens volgends dooiden zeiven kon ontkend worden, indien ik zwak genoeg

Sluiten