Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X H4 X

maakt dat gene, wat het behoorde te zyn , tetGuttiw! zelve dit goedkeurde , en 'er zich ongemeen over voldaan toonde , gelyk men dit in het vervolg nader zien zal.

Dan , fchoon het my phyfich onmogelyk was, het tuighuis van Frankfort met geweld te bemagtigen, moet ik egter opmerken , dat, zelfs wanneer ik in ftaat geweest ware, om dit overdreven bevel ten uitvoer te brengen, dit egter nog niets, ter verdediging dier plaats zou bygedragen hebben. Dit tuighuis bevattewel in de daad eenige fraaie ftukken metaal kanon van onderfcheiden caliber, doch 'er waren geen affuiten, of iets van dien aart voor handen , en zo het al eens mogelyk geweest ware , zich die te verfchaffen — het geen egter geenzins het geval was — alsdan zou mydit gefchut nog van geen den minsten dienst geweest zyn, wyl ik noch Artilleristen, noch buskruid had. Custine wist ook zeer wel , dat alle de navorfchingen, welke hy in het werk gefield had, om zich te Frankfort buskruid te bezorgen , even vrugteloos geweest waren, als de elfchen, ten dien opzigte aan de Magiftraat van Frankfort door hem gedaan. Het was 'er voltrekt niet te-vinden, zelfs by geene byzondere perfonen, en daar verfcheiden leden van den Senaat my dit verzekerden, voegden zy 'er tevens by, dat de Commandant der Hesfifche troepes te Hanau eenige dagen voor myne komst in hunne ftad, 'er al het voor handen zynde buskruid had doen opkopen. Men ziet hier. uit, hoe onzinnig en nutteloos tevens het bevel van Custine ten dezen opzigte was.

Overeenkomstig zynen last van den 29 deed ik al den voorraad van mondbehoeften en de bagage der armee

Sluiten