Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y< "6 y-t

„ eene grootfehc vertooning geeft! " — Vervolgen* nam de Generaal my by de hand en ging dus voord. — ,i Gy hebt zeer wel gedaan , myn beste, door u dezen morgen niet onvcrzettelyk te toonen. Gy ,, bezat geen mart genoeg , om het vol te houden, „ zo dra alle dc inwooncren 'er zich tegen verzetten. Ik ,, ben u ten uiterftcn verpligt voor uwe bezadigdheid. „ Laat die- van Frankfort hunne Artillerie met al ,, die kraam maar houden. Zo men u aantast — „ het geen ik egter niet gcloove — zal ik u aanjlonds y, hulp bezorgen. Ik zal u geenzins uit het oog „ verliezen. Zo het my onmogelyk ware , u tc onder„ Hennen, zoude ik u in tyds van hier tragten\te ,, rug te trekken. Houd u fteeds gereed, om te ,, vertrekken-, wecs gerust, en ga voord met omzig„ tig cn bedaardse handelen! "

Men kan , naar ik my verbeelde , niets Heiligers zien, dan de ftappen, dien dag door den Generaal Custine gedaan , als ook de bevelen cn verzekeringen, alstocn door denzelven gegeven. Die verzekeringen , welke hy den Senaat van Frankfort gaf, waren zo plegtig, dat de Senaat zelve aanftonds eene Nota deed drukken cn aan dc inwoncren rond dcelen, waar by denzelven kennis gegeven werd van de verklaaring, dooiden Generaal Custine op het raadhuis gedaan , terwyl zy in gevolge hier van tot rust en goede orde aangemaand werden.

Ik had. dus alle reden, om te verwagten, dat ik eertsdaags bevel zou bekomen, om Frankfort te ontruimen , en moest derhalven gelooven , dat, in gevalle ik aangetast werd , alvoorens ik dit bevel bekomen had, ik fpoedig en met nadruk zou bygefprongen worden, en eindelyk had ik ook, alle reden om te verwagten ,

dat

Sluiten