Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x X

Frankfort voerde, fteeds ter verdediging dier ftadin het werk ftelde. In tusfehen hebben de Pruisfifche Generaals en Z. M. de Koning van Pruisfen zelve den grootften lof aan de dapperheid der Republikeinfche foldaten, die zich binnen Frankfort bevonden , toe-gezwaaid, en hun Commandant heeft in deze eer als in de onaangenaamheden van hunnelangduurige eir folterende krygsgevangenfehap, ten volften gedeeld.

Daar de bewegingen des vyands geftadig Crnftiger werden, en 'er een Pruisfifche trompetter de ftad o-e„. naderd was, haastte ik my, om den Generaal Custhi* daar van kennis te geven. Dan, ik oordcel my verpligt , een uittrekfcl uit twee depêches, welke ik hen* des avonds van den 30 deed toekomen, alhier in ts lasfehen.

,, Dc bewegingen der Pruisfen laten geen den mins* „ ten twyfel meer over, of men zal my, naar allen ,, fchyn, voor de tweedemaal opëifchen, en vervol„ gends aantasten. — Indien gy op den tegenftand van Frankfort rekent, js het volftrckt noodzaakeIyk, dat dc hulp, welke gy my reeds zo lang be„ ioofd hebt, fpoedig kome. Ik heb alle reden , om „ over de Magiftraat dezer ftad voldaan tc zyn , en 'er ,, zyn geene aanleidingen, om dc Burgcry van kwaa„ de oogmerken te verdenken, hoewel het egter te,, vensligt te bemerken zy, dat een zo gedugt leger,,, als dat, het welk zieh voor de poorten vertoont, en zulk „ een aanmerkelykgetal van vuurmonden,als zy in hunne „ nabuurfchap zien } dezen Burgeren dc grootfte onge„ rustheid baaren, Sederd de verklaaring, welke gy „ den Senaat gedaan hebt, dat deze plaats aan geen ?, beleg zal bloot gefield zyn, werden de gemoederen Hs „ egter

Sluiten