Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 123 X

Zy , uw bevel ten dezen opzigte ten uitvoer te brengen-, dat, door de ftad aan de vlammen over te geven, ik de inwooneren van Frankfort zonder eenige noodzakelykheid tot wanhoop zou vervoeren. Denk over dit alles nog eens bedaard na, Gene„ raai, ik bid het u." Cf)

De Mareehal de Camp by het leger van den Rhyn.

( getekend")

VAN' HELDEN.

frankfort aan de main den 30 November 1792.

Het eerfle jaar van het Fransch Gemeene - best.

Dan, de Generaal Custine beantwoordde op zyne gewoone wyze deze twee depêches, waar in hem het hagchelyke van myn toeftand zo leevendig gefchilderö!

werd.

(ƒ) Ik fchreef dien zelfden dag ook aan Cusfme. — „ Ifc 5, moet uw nog melden, dat de gragten, welke deze ftad om„ ringen, zeer ondiep, ja op veele plaatfen by na droog „ zyn, en dat het onmogelyk is, om in hetnadeelige hiervan, „ het zy door beeken, of door het tappen van water uit de „ Mein te voorzien, door dien 'er van de eerfte geen aanwe„ zig zyn, en de oppervlakte van het water van dezen vloed, „ zelfs veellasger is, dan de bodems der ftadi - gragten zelve."

Sluiten