Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x i26 y-t

luisterde te vergeefs: 'er viel tusfchen de beide legers niets , hoe genaamd voor. In tegendeel werd ik reeds des morgens te zes uuren door myne patrouilles onderligt , dat twee colonnes Pruisfifche Cavallerie, welke door Infanterie gevolgd werden, de ftad naderden. Ik gaf hier van aanflonds kennis aan den Generaal Custine, hem tevens onder het oog brengende, dat ik , naar alle waarfchynelykheid, terftond zou aangetast worden. Hier op ontving ik het volgende antwoord, het welk de maate der befpotting en fchandelykfte trouweloosheid ganfchelyk vol maakte. ( 19 )

„ Generaa!! Terwyl de Generaal Custine zo „ even te paard fteeg, om den vyand te gaan verken„ nen, heeft hy my gelast, u te zeggen, datdevyan„ delyke Cavallerie niet over de gragten en muuren van „ Frankfort komen zal."

{getekend)

DE L U C H I,

Adjoint van den Staf, by den Generaal en Chef dienende.

Ik oordeelde, hier op aanflonds te moeten antwoorden, aan den Generaal en Chef, dat ik zeer wel wist, dat men te paard geen wallen beklom , en men geene fteden, enkel met Cavallerie , innam •, doch, dat het my tevens bekend was, dat men de Cavallerie dikwyls voor uit zond, om de Infanterie fchuil te houden, en zyne oogmerken te verbergen. Ik merkte tevens op, dat ik, geduurende een dienst van twintig jaaren, in het Corps

der

Sluiten