Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 132 >C

„ zich tot het aller uiterfte moet verdedigen !! Hy doet zyn gefchut aanvoeren, en wil dc ftad tot een puinhoop maaken. Laat ons dien Com„ mandant dood liaan, en alles zal weldra over zyn!"— Ook kwam 'er in de daad een aantal handwerkgezellen» met Hokken, fabels en pistolen gewapend, naar my toe-, doch gelukkig werden zy tegengehouden, of, om juister te fpreken in hun boos opzet verhinderd door een lid van den Senaat, dien eenige aanzienlyke Burgers met al hun vermogen onderfleunden , gelyk mede door eenige flads-foldaten, die de eerst gemelde geroepen had, om in dit hagchciyk oogenblik.dezer famenrotting uit een tc dry ven.

Aan dit gevaar ontkomen, deed ik terfiond een gedeelte der referve aanrukken, cn gaf last, dat myne twee Hukken aan twee onderfcheiden poorten zouden verdeeld worden, doch naauw had ik dit bevel gegeven, of men verwittigde my , dat het graauw en de handwerksgezellen de aanvoering van het gefchut met alle magt verhinderden. — Zy hadden de flrengen affneden , de paarden gekwetst, als ook den Officier, benevens verfcheiden foldaten , die dezelve verzelden, ter neder geiia,ren. Ik herhaalde het bevel, om de Hukken, wat het kostte, aan te voeren, doch men kwam my verwittigen , dat zy ganfchelyk gedemonteerd waren , dat men de Hukken der affuiten in de naburige huizen verborgen had , als. mede, dat de Officier, die by dezelve het bevel voerde , zodanig geflagen was, dat hy naauw ï» ftaat geweest ware, om. nog de handen van het gemeen te ontkomen.

Op dit oogenblik tastte de vyand de ftad van vier onderfcheiden zyden aan, te weten aan de poort van

Er-

Sluiten