Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X i3ö X

dan het volk zich by zyne ongeregelheden geweldig 60. onverzettelyk gedroeg.

Dan, daar ik van dc buitenfpoorighedcn, welke het volk van Frankfort by deze gelegenheid pleegde, gewag maak, verfia ik hier door niets anders, dan van het graauw der Joden, waar van ik hier boven fprak, en de handwerksgezellen, die in de daad te Frankfort niet, dan vreemdelingen zyn. Deze laatften, gelyk ik reeds zegde, hadden in het vyandelyk leger hunne vrienden en naastbeftaanden, en, wat dc Joden aanbelangt, het was der Magiftraat onmogelyk geworden , dezelve langer tc beteugelen. Eer de'aanval op dc ftad gefebiedde, had dc Magiftraat hun bevel gegeven, om in hunne huizen tc blyven, cn zelfs aan het einde der ftraat, waar in zy woonden , een wagt geplaatst. Doch de kogels cn houbitzen, van de "Nieuwe Poort en die van Alle Heiligen door den vyand gefchoten , hadden voornaamelyk dc ftraat, waaide Joden hun verblyf houden, befchadigd, cn dc fchoorfteenen en daken van de meeste huizen afgeworpen, het geen ten gevolge had , dat zy de wagt over weldigden, en zich door geheel de ftad verfpreidden. En voor zeker waren zy wel te verfchoonen', dat zy aan een ander gedeelte der ftad een fchuilplaats zogten, daar hunne wyk, gelyk men weet, zeer naauw is, en de huizen '.er ongemeen digt by elkander liaan, waar door zy aan het dringendfto gevaar bloot gefteld waren, al was het fiegts door het vallen van het puin en der Hukken van daken. En daar zy zich vervolgends in de ftad, ten aanzien der Franfche bezetting, de onverfchoonelykfte buitenfpoorighedcn

Sluiten