Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den dag legde, de tegenwoordigheid van geest en onverfchrokkenheid van den Burger Bailly, die den post van Aide de Camp by my waarnam, de getrouwheid op zyn post en onaf gebroken werkzaamheid van den Burger Fifcher, Fourier des legers, en de naauwkeurigheid in het verrigten van zyn dienst, ge. voegd by dc onverzaagdheid te midden der gevaaren, waar door de Burger Kommpespath, Wagenmeester Generaal des legers, zich onderfcheidde — deze zyn aileei in ftaat geweest, my in de mogelykhcid te ftellen, om Frankfort zo lang te verdedigen, cn dc eer der Franfche wapenen tot het laatfte oogenblik ftaande te houden , waarom ik dan ook aan deze lieden , die den naam van Franfchen zich ten vollen waardig toonden , deze fchatting van mynen lof cn myner erkentenis ' met het volftc recht verfchuldigd ben.

Zonder ophouden vierde het graauw nogfteeds aan de onzinningftc woede den ruimen teugel. De Burgers Bailly cn Fifcher werden aangevallen en fterk mishandeld , cn van de drie ordonnancen, die ik den een na den ander aan den Commandant der Cavallerie zond „' was 'er flegts een in ftaat, weder by my tc komen \ zonder, dat het hem egter mogelyk geweest ware \ tot den gemelden Commandant door te dringen.en niet dan met een bebloed aangezigt, deed hy my verflag van dé onöverkomelyke hinderpaalen , die hem beletnadden, myne bevelen uit te voeren. En om deze nog nutteloozer te maaken, indien dit mogelyk ware, verbreidde het graauw een gerugt, dat de Franfche Generaal gefneuveld was, dat de vyand reeds in de ftad ware doorgedrongen, dat de geheele bezetting aanflonds ioude over den kling gejaagd worden, en zy dus geen

oogen-

Sluiten