Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 144 X

oogenblik te verliezen had, ten einde de ftad te verlaten, en langs de cenigfte poort, welke nog vry was; te ontvlugtcn. Men begrypt ligtelyk , ho'c zeer zodanige gerugten , die, daar zy van mond tot mond voordliepen , al meer cn meer geloofwaardig cn vergroot werden , gcfchikt waren , om jonge lieden , die , ik erken het, den grootften moed bezaten , doch thans voor de eérfte maal in het vuur kwanten, cn aan alles, wat 'er in den oorlog ibmwylcn kan voorvallen en alle krygslisten nog niet gewoon waren, aan het wankelen te brengen/ En deze könstgrecpeit waren het buiten alle tegenfpraak, welke tof dé vlugt van een aanzicnelyk gedeelte der bezitting aanleiding gaven, welke,- lang voor het binnenrukken des vyands, zonder eenig bevel daar toe van my ontvangen tc hebben, zyne posten verliet, en uit dc ftad vlugttc.

Daar alles dus tot uiterftcn gekomen was, raadden verfcheiden Militairen cn Burgers my, om een trompetter by my te ontbieden , waar van ik my in allen gevalle kon bedienen. Ik gaf hier aan te gcrccdcr gehoor, wyl het my een gcfchikt middel fcheen, onï het gemeen tot bedaaren tc brengen ,■ cn tevens, om' dc ftad zo lang te verdedigen, tot ik eene' verfterking van Custine ontving — iets, waar op ik nog fteeds' rekende. Ik ontbood dus in dc daad een trompetter,1 cn had alle reden , om te vrede te zyn ,■ dat ik dit gedaan had, zo dra het den Commandant der plaats ,Durojet, die zich aan ccn der aangcvalle fronten-bevond, gelukt was, my het bericht van het dringend gevaar,waar in de Franfche bezetting zich bevond, te doen toekomen.

In tusfclien drong men my nog al geftadig meer en

meer,--

Sluiten