Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 143 X

meer; dat ik het bevel zoude geven,' om het vuur tc döen ophouden-, fprak my onüphoudclyk van de verklaaringcn, door Custine gedaan; herhaalde my, tot verveelens toe, dat het niet mogelyk ware , dat hy my ooit het bevel gegeven had, om my te Frankfort te verdedigen, wyl hy zich alsdan, volgends zyn ep gen getuigenis, in de onmogelykheid zou gefield hebben, om de verwoesting en den ondergang van deze liad voor het oog der Franfche Natie tc verdedigen — eene onmogelykheid, welke blykbaar uit geheel den famenloop der maatregelen, door den Generaal cn Chef genomen, voordvloeide, aJs ook uit het volfirckt gebrek aan Artillerie en krygsbehoeften, het welk hy my had laten lyden. Men verzuimde dus geene drangreden te berde te brengen, welke itrekken konden, om elk een te doen wankelen, die dc firengfte gehoorzaamheid aan de bevelen van zynen Chef niet boven zyn zelfbehoud Helde, en bediende zich, hoe wel zonder eenig gewenscht gevolg , van de misdagen , door den Generaal Custine begaan, als mede van dn fchending van zyn gegeven woord, door hem gepleegd , ten einde my tc noodzaaken, om de fchriftelyke cn niet ingetrokken bevelen van den Generaal en Chef ter zyde tc Hellen.

En cgtcr was het op den gemelden Generaal, dat ik my genoodzaakt vond, al myn vertrouwen te Hellen, en dit nog wcrkclyk deed. Hoe hoogcr het gevaar klom, hoe minder ik kondc gelooven, dat hy zou befluitcn , om een gedeelte zyns legers geheel aan deszelfs eigen lot over te laten; ja, hoe minder ik konde gelooven, dat hy in allen haast naar Mentz zou te rug wyken, zonder de minste pooging tegen K het

Sluiten