Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 149 X

en het was my onmogelyk, nieuwe krygsbehoeften te bekomen. In dit uitèrfte , het welk my volftrekt verhinderde , nieuwe patronen aan die genen te doen toekomen , die zich aan het front der attaque bevonden, Wilde ik ten minsten die genen, die aan de tegenövergeftelde zyde waren , zich derwaard doen begeven , ten einde het vuur uit het klein geweer zo lang gaande te houden , als ik nog flegts een enkelen kogel had; doch op het zelfde oogenblik. bragt men my berigt, dat vyf, of zes Compagniën , welke aldaar geplaatst waren, alle te gelyk de vlugt genomen, en tevens door twee poorten zich uit de Had begeven hadden. Vyf minuten daar na werd ik onderrigt, dat dc wagt aan dc poort, Schaumain-Thor genaamd, benevens het grootfte gedeelte der pelotons, die Saxen-haufen, bezet hielden , zich insgelyks op de vlugt begeven hadden. Ik had in die voorftad een aanzienclyke magt gelaten, wyl zy een groote menigte volks , het Welk niets minder, dan wel gezind was, bevatte, en die post boven dien van een aanmcrkelyk gewigt ware , ten einde alle ondernemingen des vyands langs de Main door het afzenden van fchuiten, welke 'er eene landing konden ondernemen, voor te komen. Doch deze voorzorgen dienden alleen, om het verlies van een zo aanmerkelyk gedeelte myner magt voor my nog grievender te maaken. Ik bevond my dus door deze vlugt geheel ter befcheidenheid des vyands overgegeven, en men heeft geene reden , om te twyfelen, of dezelve zou reeds veel vroeger tc Frankfort binnen gerukt zyn, zo hy van den wezenlyken toeftand, waar in ik my bevond, ware onderrigt geweest. En het geen alle deze rampen volkomen maakte K 3 was,

Sluiten