Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>••( 150 X

Was, dat men my vcrflag deed , dat do keten van een der kleine ophaalbruggen door den vyand in Hukken gefchoten was, dat dezelve hier door ware ncdergelaten, dat het zelfde weldra, ten aanzien der groote brug, mede zou plaats grypen, cn dat de Hesflfche Sappeurs reeds bezig waren, met de groote poort open tc hakken. In het vervolg heb ik vernomen, dat dc Officier der Artillerie, die het Huk gepointeerd had, door middel van het welk de bewusten keten in Hukken gefchoten werd, het kruis der militaire Ordre pour le Merite van zynen Vorst bekomen had, en , ten einde der waarheid hulde tc doen, moet ik erkennen , dat de Hesfifche troepes by deze gelegenheid zodanige blyken van moed en onverfchrok-

kenheid gegeven hebben, die boven allen lof zvn.

Zy hielden de eer hunner wapenen met den grootften luister ftaande, en legden voor het oog van geheel Europa die dapperheid en ftouthcid van aart aan den da% welke reeds in de Romeinfohe gefchiedenisfen den wederftand kenfehetften , dien hunne Voorouderen, dc Katten, aan de overwinnaars van geheel den aardbol boden. En zelfs door de verliezen, die zy leden nam de onvertzaagdheid der Hesfcn nog geftadig toe. De Prins van Hesfen Philipsthal was zwaar gewond, en ftierfkort daar op aan zyne wonden; het Regiment Gardes Grenadiers had een verbaazende menigte volks verloren, verfcheiden Officieren van rang waren gefneuveld,of gewond: een Major en vier, of vyf Officieren der Hesfifche Garde bevonden zich onder het getal der eerst gcmelden, en agt, of negen van her zelfde Corps waren onder de laatften, gelyk mede on geveer twee honderd man, oemeenen. Men begrypt

ijlt

Sluiten