Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H J53 H

Anmsgelyk, langer te twyffelen, dat ik geen kuip meet' yenvagten , of zelfs flegts hoopen kon.

Overwegende, dat ik aan alle zyden door een talryfc leger aangevallen werd, dat de gewigtigfte posten ter verdediging der ftad reeds door derzelver Commandanten verlaten waren, en dat het my geheel onmogelyk was, om verflerking derwaard te doen komen ; dat de gragten op veele plaatfen der aangevallen fronten droog Jagen , en dat 'er reeds eenige vyandelykc foldaten door dezelve heên gelopen waren; dat ik my van een groot aantal myner bezetting verlaten zag-, dat ikmy zonder Artilr lcrie cn krygsbehoeften bevond, dat myn faldar ten geen patroonen meer hadden ; dat de voorftad Saxen-hat'fen geheel aan de befchikking van den vyand overgelaten was, cn ik my daar door van het eenige punt, waar langs ik nog eenen aftogt kon bcprocr yen , verfteken zag-, dat eene talryke menigte van het graauw de poogingen des vyands onderfteunde, eij zich tegen alles, wat ik mogt ondernemen, verzette -, dat ik in dc volftrckte onmogelykheid was, om myne bevelen tc doen uitvoeren, cn zelfs, om die te geven -, onderrigt , dat ccn deivalbruggen door het vyandclyk gc.chut ter nedergefchoten was, cn dc Sappeurs des vyands reeds bezig waren , met de capitalc of hoofd-poortcn open tc houwen ; bewust, dat da handwerks-gezellen een gedeelte der Franfche troepen aldaar ontwapenden, cn, aarï pen andere zyde, onder het tweede gewelf der poort flopen, om die voor den vyand te openen, in weêr-< Wil van het geweldig vuur, het welk deze op dat punt maakte •, ziende, dat 'er brand in de ftad was, fn daar ik yan alle zyden het gefchrecuw en geK <? gil

Sluiten