Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):C iSS 5'C

ten — 'er beftaat. geen bevelhebber, die het gevaar" van eene onderneming, waar in hy Haagde, niet vergroot , ten einde dus aan zyne overwinning een grooteren luister by te zetten. Voor zeker worden 'er veelen gevonden, die tot deze dwaaze ydclheid hun toevlugt nemen-, dan zy, die in zich zelve Waarelyk groot zyn, oordeelcn dit beneden zich. Dc Generaals van het FranschGemcene-best hebben der onverfchrokkenheid hunner vyanden hulde gedaan; doch wel verre van die tc overdryven , waren zy eenvouWig in hunne verhaalen, even als zy zich in dé gevcgten verfchrikkelyk betoonden. — De Pruisfifche Generaals hebben den Franfchen foldaten het zelfde recht doen wedervaren. Deze Generaals hebben geduuivndc eenen oorlog, die der fiaatzugt van het huis van Oostcnryk en der wreedheid van Engeland zo zeer in de hand werkte, eenige voordeden op d« verdedigers van het Gemeene-best bevogten; — Zy hebben die bevogten, geduurende eenen oorlog, die al te Iynrecht tegen de waare belangen van het Cabinet van Berlyn aanliep , dan dat hetzelve niet het eerfte' van alle de hoven van Europa zou geweest zyn , het welk de wapens nederlegde. Den Koning van Pruisfen, deszelfs Staatsdienaaren en Legerhoofden hebben even veel wysheid, als grootheid van ziel aan den dag gelegd, en, daarzy by het afleggen eener vyandfehap, waar mede zy in dcrzelver oorfprong wezenlyk niets gemeen hadden, in het hart der Franfchen dien eerbied en die hoogachting deden heiieeven, die de verlichte ftaatkunde en het verheven karakter van Frcdrik II hun voor de Pruisfifche Monarchie reeds te vooren hadden ingeboezemd, gefchiedde dit geenzins

door

Sluiten