Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X i7i X

fort aangevreven, want van de i, 15 8 Franfchen , die te Frankfort krygsgevangen gemaakt werden, was 'er niet een, die van de tien duizend dolken dejninste kennis droeg. Deze lieden wisten niet het allergeringfie van het gevaar , waar aan zy bloot gefield geweest waren, en zelfs hadden zy 'er geen het minfte denkbeeld van , dat men hen vermoord had, dan enkel door de nieuwspapieren van Mentz, waar zich het hoofdkwartier van Custine bevond, en door die van Parys, wcrwaard die Generaal Zyne rapporten zond. En, hetgeen meer is, de Franfche krygsgevangenen ontkennen eenfemmig alles, het geen door Adam Philip Custine gezegd werd, terwyl zy in tegendeel de inwooneren van Frankfort, als hunne weldoeners erkennen. (20)

Dan, teneinde men zich verder eenigdenkbeeld moge vormen van de onbefchaamdheid , waar mede een Opperbevelhebber eens legers, gelyk Custine, zich kan yeröorlooven , om geheel cenc Natie te misleiden , zal ik hier een uittrekfel der rapporten mededcclen, die deze Generaal zich niet fchaamde den 3 cn 7 December aan de Nationale Conventie te doen toekomen. Ik zal daar op gene aanmerkingen maaken, wyl ik alsdan zoude genoodzaakt zyn , het bedrog en de onzinnigheid by ieder woord te beftryden , en zodanige ftukken veel meer zeggen, dan ik met mogelykheid zou kunnen doen. (21)

De Senaat van Frankfort bood vier en twintig duizend livres ter belooning aan den genen aan, die jn ftaat ware, tc bewyzm , niet dat 'cr niet tien duizend, maar flegts, dat'er een enkele dolk vervaardigd was, cn alleen het minste bewys van verraad van de zyde van de:i

ge-

Sluiten