Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):C 177 )•(

bevelen te bewaaren, in gevolge van welke ik de Burgery van Frankfort had moeten ontwapenen , dis Jlad in brandfleken, my gereed maaken, om dezelve te ontruimen,- en te verdedigen, zonder eenige verfterking te bekomen, en dit, alhoewel ik'er niet zoude aangetast worden — ik begreep , zeg ik, dat het bewaaren van dusdanige bevelen een al te doorflaand bewys der ontelbaarc misflagen van den Generaal Custine zou opleveren ; hy daaröm naturelyker wys alles zoude in het werk ftellen , om een getuige van zo veel gewigt, als ik was, verre van Frankryk verwyderd te houden, en dus niets zou verzuimen, om door alle zyne betragtingen myn ontflag en uitwisfeling te verhinderen

Dan, deze Generaal lief hètby het nemen dezer voorzorgen in de daad nog niet berusten. Hy moest zich, ten aanzien van een ontallige menigte verkeerden handelingen en tegenftrydigheden verantwoorden, waar aan hy zich, ten aanzien van den Minifter van Óorlóofchuldig gemaakt had. Dan eens had Custine my ge' fchreven, dat By my verfterking en gefchut zenden zou-, (7) dan weder meldde hy my, dat ik niets behoefde , en dat twee vcld-kisten met patronen en twéé ftukken van drie pond my genoegzaam waren, om ds vyandelyke patrouilles af te weer en ; (16) Dan eens gelastte hy my, om de ftad Frankfort te ontwapenen , en dezelve in brand te fteken, zo zy zich roer de, (io) en dan weder betuigde hy my zynen dank" wyl ik dit een en ander niet gedaan had , en bedankte* den Senaat, voor dc moeite, welke dezelve wel had Willen nemen, ten einde de noodlottige gevolgen voor M

te

Sluiten