Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 178" y-C

tc komen, die inyne haHlcrrigheid konde na zich geileep; hebben', wanneer ik zulke onftaatkundige, doch tevens zo duidelyke bevclm volftrckt had willen ten uitvoer brengen, als Cv-stinc my gegeven had. Dan eens fchreef die Generaal my, dat ik my zou gereed maaken, om de Had te ontruimen, en ontnam my een gedeelte der bezetting-, (13 en 18) dan weder meldde hy my , dat, zo men my aantastte, ly niet verre af was, en dat de Pruisfen hem zouden zien; (16 en 18) cn daar hy my fteeds herhaalde , dat ik my bereid moest houden, om Frankfort op de eeifle aanfehryving te verlaten, zegde hy my in den winderigftcn ftyl, dat een Franfche Republicain niet capituleert; maar zich tot het aller uiterfte verdedigt. (10 en HO Doch daar tegen meldde Custine den Minifter van Oorlog, reeds omtrent het einde van November , dat de verbaazendc overmagt des Pruisfifchen legers hem niet zou toelaten , aan het behouden van Frankfort te denken , cn hy die ftad dus zou doen ontruimen. En egter zegt die zelfde Custine in zyn rapport aan de Nationaale Conventie, dat hy tot ontzet van Frankfort aanrukte, juist toen hy deszelfs overgaave vernam; dat hy alles in het werk gefteld had, om die plaats te behouden, en dat deze overgaave , welke hem niet kon ten laste gelegd worden , alle de plans zyner krygsverrigtingen verydeld had, krygsverrigtingen , welke hem buiten dat meefter van geheel Duitschland zouden gemaakt hebben.

Om zo veele onzinnigheden, zo veele onwaarheden, en zo veele grootfprekeryen famen te rymen, moest hy de waarheid zorgvuldig verbergen, en zich van

val-

Sluiten