Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ ze gelegenheid hebt aan den dag gelegd, ten vol„ ften verdienen. Dan, oogenblikkclyk wendde Custine ,, eenige bezigheden voor, en vertrok.

„ Ik ben door onderfcheiden perfoonen onderrigt, j, dat alle de getuigenis/en , en dit kan ook niet au-

derszyn, in uw voordeel gegeven waren, uitge„ zonderd alleen die van Herbin, die u eenig onge,, lyk geeft. Ik wect zeerwel, dat de Generaal Cus-

tine hem vyftien honderd livres heeft doen geven, „ en vind, dat hy dus de laaghartigheid, de fcham „ de en laster zeer duur betaald heeft.

„ lk kan u verzekeren, myn waarde Generaal, dat

men u in het gemeen by het leger dat recht doet, „ het welk gy verdient, cn hoop, dat geheel de we,, reld weldra zal genoodzaakt zyn, dit aan ccn Officier te „ doen wedervaren, die, even als gy , zich niets te

vcrwyten heeft. enz. enz."

C Getekend )

E AIL LY.

Ik lasch dit getuigenis hier in , wyl het ten vollen echt zy. De Burger Bailly bevond zich, van de inaand July 1792, tot de overgaave van Frankfort, fteeds aan myne zyde, geduurende den aanval, op die ftad gedaan , was hy een ooggetuige van allo myne vcrrigtingen , en niemand was beter in ftaat, dan hy, om daar van een naauwkeurig verflag te doen. Hy gaf aan geene inblazingen , om de waarheid tc kort te doen, het allerminst gehoor; ja hy bleef aan dezelve getrouw , hoe zeer men, naar ik in het vervolg vernam , zo verre ging, van hem een zeer aanzicnely-

ken

Sluiten