Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):< 184 >•(

Den 17 January 1793 fchreef my de Burger Fiscfien Van Maintz. — „ Honderd onderfcheiden perfonen, „ die eerder , dan Bailly en ik, hunne verklaaring af„ legden, waren enkel lafhartigen, die ons door do „ vlugt verlieten. Doch alle braaven , wees hier van ,, verzekerd, zullen gercedelyk aan de NationaleCon„ ventic overtuigende bewyzen van de rechtvaardig,, held uwer zaak geven. De lafhartige Herbin °is ,, met geld omgekogt enz. "

De Burger Bertrand, Capitain van 't 5de Bataillon van den Neder-Rhyn , fchreef my den 5 Germinal het 4de jaar van Parys. —.

„ Eene verklaaring, door een getuige, in de zaak „ vw.-Custine gehoord, behelst, dat kort, voor dat „ de Pruisfen zich van Frankfort meester maakten er aldaar geene militaire policic, noch discipline „ plaats had; dar'er gecne voorposten uitgezet waren ,, om op de bewegingen des vyands een waakend „ oog te houden, dat de bruggen nedcrgelaten wa„ ren enz. Een verhaal, omtrent dit voorval gemeen „gemaakt, zegt, dat gy niet eerder bevel gegeven „ hadt, om het gefchut naar de wallen te brengen „ dan, toen de aanval reeds meer, dan een halfuur geduurd had. •

„ Dan, ik heb in tegendeel verklaard, cn zal dit ,, beftendig doen , dat het een en ander dezer 4e* „ den volfirekt valsch zy; dat, geduurende al den tyd „ dat ik den post van Plaats-Major waar nam tot „ net oogenblik, wanneer de vyand de ftad binnen „ rukte, de goede orde en krygsmgt aldaar gehand„ haafd zyn, dat gy daar omtrent de ftrengfïe bevelen

gegeven hebt, voor welker uitvoering door my g0-

?> zorgrj

Sluiten