Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

).<C 189 >.c

zeiven verfchuldigd is, ik hem dus in forma by den Uitvoerenden Raad had aangeklaagd-, ik maakte tevens geene zwaarigheid, hem te melden, dat, zo hy nog de allerminste fchaamtebezat, hy ten mynen opzigte behoorde te zwygen, tot zo lang hy my in ftaat gefteld had, om naar Parys te komen, ten einde rekenfchap van myn gedrag te geven. Ik eischte van hem, dat hy myne uitwisfeling bewerkte , ten einde wy beiden voor de vierfchaar der wet mogten verfchynen, en fcbroomde niethem te zeggen , dat hy in my een tegenftander had , wien niets zou doen wyken, of te rug deinzen, wyl ik te meer de waarheid zoude aan den dag brengen in het verhaal, het welk ik voornemens was, van de overgaave van Frankfort te doen , naar dien ik my, in het betragten van mynen pligt, onberispelyk- getoond had. Eindelyk bragt ik dien Generaal nog onder het oog, dat, wyl zyne Iasterlyke rapporten , ten aanzien der Magiftraat van Frankfort , de inhegtenisneming der afgevaardigden dier ftad te Parys hadden bewerkt, en dus tevens de oorzaak myner gevangenfehap te Ziegenhain geweest waren , hy veel meer, dan iemand , gefchikt was, om daar aan een einde te ftellen, en dat zyne eer alleen genoegzaam moest zyn, om hem dit tot een pligt te maken.

Ten zelfden tyde fchreef ik aan den zoon van den Generaal Custine-—de misdagen van zynen Vader waren hem bekend, en hy had 'er dus het hoogfte belang by,- dat deze niet voordgmg , met zyne veröordeeling volftrckt noodwendig te maaken. Ik fpoorde dezen Lieutenant Colonel dus aan, om al het vermogen, het welk hy op den geest zyns Vaders hebben kon, in het werk te ftellen, ten einde dezen te bewegen, dathy

fpoe-

Sluiten