Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 193 X

fterkfien drfl de befcherming van het Franfche Gouvernement , ten einde uitgewisfeld te worden, en bad op het nadrukkelykst, dat men my mogt veröorlooven , dat ik myn gedrag aan eert wettig onderzoek onderwierp.

Omtrent dezén tyd was Het ( dat de Generaal Cus • tine zyn hoofd op het fchavot verloor ; dan, lïod zéér het tégen myne grondbeginfelen en oogmerken ftryde, de fchande te vermeerderen, met welke dit vonnis zyne nagedagténis dvcrlaadert heeft, ben ik het egter aan my zeiven verfchuldigd,- allen braaven , de eenigen , op wier achting ik prys Jlelle, de volgende aanmerkingen onder het oog te brengen.

Custine zegt in zyn rapport j dat hy, zótider deti vyand te zien , te Maintz is aangekomen. Die is byna de eenige waarheid , welke dat rapport bevat en dezelve is onwederfprekelyk; want, ten ware zy vleugels hadden gehad , zou het den Pruisfen en Hesfen onmogelyk geweest zyn, dien Generaal in te haaien; doch een zodanig gezegde bewystj ten zynen opzigte , dat hy geenzints digt by my was , ën dat hy vertrokken ware, alvoorens het lot der wapenen hem daar toe noodzaakte, in weerwil der verzekeringen eener fpóedige hulp, welke hy my gegeven had, ter* wyl hy my tevens vexhooij^met de fiaaven der despoten in onderhandelingen te treden, (io)

Hy zegt, dat ik verzuimd had, dc noodigc voorzorgen tegen de Burgeren van Frankfort te nemen, waar by hy had kunnen voegen, om de ftad in brand te fteken. Dan , voor zeker was de uitvoering van een zo fpoorbyfter bevel, gelyk men dit hier boven gezien heeft, phyfisch en moreel onmogelyk. Men kan zeer ligtelyk inzien, dat de uitvoering van N dit

Sluiten